ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เกี่ยวกับเทศบาล
dot
bulletสภาพทั่วไป
bulletด้านโครงสร้างพื้นฐาน
bulletด้านเศรษฐกิจ
bulletด้านสังคม
bulletด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
bulletศักยภาพของท้องถิ่น
bulletประกาศแผนสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
bulletยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
bulletสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
bulletภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล
bulletกระบวนงานลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการฯ
bullet เทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
dot
บุคลากรเทศบาล
dot
bulletโครงสร้างผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภาเทศบาล
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา
bulletกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
dot
ผลิตภัณฑ์เทศบาล
dot
bulletกล้วยอบม้วน
dot
ลิงค์
dot
bulletสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย
bulletกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bulletกรมจัดหางานพยากรณ์อากาศวันนี้


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลในเมือง

 
 

ภาพกิจกรรม

 วันที่ ๑๕ เม.ย. ๕๙ เทศบาลตำบลในเมือง นำโดย
นายสำราญ หนุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง 
พร้อมด้วยสมาชิกสภาและกลุ่มแม่บ้านได้เข้าร่วม
ขบวนแห่นางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ตระการตา
งานประเพณีสงกรานต์ติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป  

More...

 วันที่ ๑๒ เมษายน ๕๙ เทศบาลตำบลในเมือง
ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ มีการสรงน้ำพระพุทธรูป 
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง 
เพื่อเป็น
การสืบสานประเพณีสงกรานต์ อันเป็นวัฒนธรรม
อันดี
งามให้คงอยู่สืบต่อไป

More...

  วันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๙ เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดโครงการ
สานสายใยสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลในเมือง ณ ห้องประชุม
เทศบาลตำบลในเมือง

More...

วันที่ ๒๔ มี.ค. ๕๙ เทศบาลตำบลในเมืองได้เข้าร่วมกิจกรรม
ขบวนแห่ประเพณีและวัฒนธรรมในงานวันหมากม่วง หมากปราง
ของดีศรีสวรรคโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาล
เมืองสวรรคโลก

More...

 วันที่ ๒๓ มี.ค. ๕๙ เทศบาลตำบลในเมืองได้มอบอาหารเสริมนม
โรงเรียนช่วงปิดเทอม ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลในเมือง
และโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๔ แห่ง เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนทุกคน ได้ดื่มในช่วงปิดภาคเรียน

More...

 วันที่ ๖ มี.ค. ๕๙ เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดทำโครงการส่งเสริม
สภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมืองขึ้น เพื่อเป็นองค์กรกลางของ
เด็กและเยาวชนในระดับชุมชนทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชน
ในชุมชนประสานกลุ่มต่างๆ ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดระบบในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน
เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชนในตำบลในเมืองต่อไป

More...

วันที่ ๑๙ ม.ค. ๕๙ เทศบาลตำบลในเมืองประกอบด้วย
คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบล
ในเมือง พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ และมวลชนตำบล
ในเมือง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรม
ลูกหลานสุโขทัยกราบไหว้พ่อขุนฯ เพื่อเป็นการเทิด
พระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนานัปการ 

More...

วันที่ ๘ ม.ค. ๕๙ เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมทักษะความถนัด โดยได้รับความร่วมมือ
จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุนกิจกรรม
ของรางวัล และอาหารต่างๆ ให้กับเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่สมวัยและเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลในเมือง

More...

วันที่ ๑๐ ธ.ค. ๕๘ เทศบาลตำบลในเมืองได้จัดกิจกรรม
โครงการปั่นจักรยานสร้างตำนานส่งเสริมสุขภาพตำบลล
ในเมือง ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีื ๒๕๕๘ "Bike For Dad "
ปั่นเพื่อพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช

More...

วันที่ ๕ ธ.ค. ๕๘ นายสำราญ หนุนนาค นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการพนักงานเทศบาล
ตำบลในเมือง เข้าร่วมในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

More...

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๕๘ นายสำราญ หนุนนาค นายกเทศมนตรี
ตำบลในเมือง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเดินในขบวนวัฒนธรรม ในนาม
สมาชิกกลุ่มเทศบาลตำบลในจังหวัดสุโขทัย ณ อุทยานประวัติ
ศาสตร์สุโขทัย

More...

ข่าวสาร ทต.
More...

More...

More...

More...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
More...

More...

More...

More...

More...

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
More...

More...

More...

Copyright © 2013 All Rights Reserved.