หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ในเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
เทศบาลตำบลเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ที่เกิดขึ้น ตามนโยบายการกระจายอำนาจสู่หน่วยการปกครองขั้นพื้นฐาน ของรัฐบาล โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2537 (ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และมีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2538) กำหนดให้สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้มีการกำหนดชั้นองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0318/ว 460 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2542 โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 4 เทศบาลตำบลในเมือง ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2551 ให้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลในเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551
 
 
เทศบาลตำบลในเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ติดกับอำเภอสวรรคโลก มีเนื้อที่ประมาณ 37,513 ไร่ คิดเป็นพื้นที่จำนวน 60.03 ตารางกิโลเมตร
 
 
รูปตราเครื่องหมาย เป็นบุษบกจตุรมุขมีพู่ห้อยกลางอยู่ภายในวงรอบด้วยลายกนก ประวัติ/ที่มา คือ เป็นตราประจำตำแหน่งเจ้าเมืองสวรรคโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2428 ซึ่งปัจจุบันได้เลิกใช้มานานกว่า 100 ปีแล้วโดยมีหนังสือราชการ ที่ลงลายมือชื่อเจ้าเมืองสวรรคโลก พร้อมประทับตรา ประจำตำแหน่งซึ่งได้เก็บรักษาไว้ที่ตำบลในเมือง
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ทต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ทม.สวรรคโลก อบต.ปากน้ำ อบต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ทต.คลองยาง
อบต.หนองบัว
อ.สวรรคโลก
อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย
จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำยมและ ทม.สวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  
 
 
 
 
 
สภาพพื้นที่ของเทศบาลตำบลในเมือง มีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่ม ทิศตะวันตกมีแม่น้ำยมไหลผ่าน โดยในช่วงฤดูน้ำหลาก น้ำจะไหลแรงกัดเซาะริมตลิ่งพังทลายลงทุกปี และในพื้นที่มีแม่น้ำยมสายเก่าตัดผ่านมีคลองเชื่อมติดอยู่หลายคลอง เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตร
 
   
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพล ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดคือเดือนเมษายน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งร้อน และชื้นพัดจากมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกทั่วไป เดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือ เดือนกันยายน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้อากาศหนาวเย็นทั่วไป เดือนที่มีอากาศหนาวจัดคือ เดือนธันวาคม และเดือนมกราคม
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่อ้อย ปลูกถั่ว ปลูกผัก ปลูกมะม่วง พุทรา เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง รับราชการ และค้าขาย
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,053 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน  3,920 คน คิดเป็นร้อยละ 48.68

หญิง จำนวน 4,133 คน คิดเป็นร้อยละ 51.32
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,231 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 133.15 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหางคลอง 728 806 1,534 727  
2   บ้านในเมือง 199 224 423 202
  3   บ้านคลองหอม 380 409 789 284  
4   บ้านสนามบิน(เก่า) 193 215 408 230
  5   บ้านเนินจันทร์ 209 225 434 146  
6   บ้านเจ็ดธรรมาสน์ 188 192 380 147
  7   บ้านคลองแค 255 261 516 191  
8   บ้านหนองเรียง (เหนือ) 401 420 821 313
  9   บ้านป่ามะม่วง 461 465 926 345  
10   บ้านบ่อแปดร้อย 221 194 415 152
  11   บ้านแม่น้ำเก่า 211 239 450 163  
12   บ้านหนองเรียง (ใต้) 285 277 562 193
  13   บ้านมิตรภาพ 189 206 395 138  
    รวม 3,920 4,133 8,053 3,231
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2560
 
 
   
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-641-110
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10