หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ในเมือง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลในเมือง
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวในเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลในเมือง
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรายได้แก่ชาวในเมือง
เทศบาลตำบลในเมือง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
 
เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
 


เทศบาลตำบลในเมือง [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 198 
 
 
 
 
 
 
 
สท0023.5/1655 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1654 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 - 6  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว2968 การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว2967 เชิญประชุมโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2985 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1645 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1644 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1643 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย รายงานรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 มาตรา 77  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1642 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1653 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย แจ้งนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1652 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1651 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1650 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1649 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1648 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1647 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1658 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1657 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565)  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1656 สนง.ที่ดินจังหวัดสุโขทัย แจ้งการนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS ประจำเดือนมิถุนายน 2565  [ 10 ส.ค. 2565 ]    
ที่ สท0023.3/ว1662 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2565 ]    
 
 
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ประสานงานโครงการ รายนายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ กสว. มท 0820.3/ว2445 [เอกสารแนบ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2444 [คู่มือฯ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กม. มท 0804.5/ว2419 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [QR-CODE]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2441 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ขอส่งฐานข้อมูลป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ กสว. มท 0820.3/ว2434 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [จังหวัดแนบท้าย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2436 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว2426 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กค. มท 0803.3/ว2431 [รายชื่อ]  [ 10 ส.ค. 2565 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว2427  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การขยายเวลาการบันทึกข้อมูลผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2528  [ 9 ส.ค. 2565 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว116  [ 9 ส.ค. 2565 ]
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว5605 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 ส.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว2423  [ 9 ส.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2414  [ 9 ส.ค. 2565 ]
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 


โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 9 ส.ค. 2565 ]



ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู โด [ 5 ส.ค. 2565 ]



ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 256 [ 4 ส.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล นายประจวบ ชุมดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่อ [ 28 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 33 
อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล กิจกรรมคืนชีพให้กับสิ่งแวดล้อม ปล่อยพันธุ์ปลาเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ [ 27 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
อบต.ไกรใน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 94 
ทม.สุโขทัยธานี กำหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนน สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สุโขทัยธานี กำหนดสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง หีบต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านแก่ง คณะนักศึกษาจาก มร.อต.สัมภาษณ์ผู้บริหาร [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าฉนวน โครงการป้องกันเด็กจมน้ำปฐมวัย 2-3 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองบางขลัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมื [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประกาศ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายเรวัตร-ทุงป่าแฝก หมู่ [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทองแดง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวั [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ไทยชนะศึก องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กร [ 11 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2220  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมร้ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 112  ตอบ 0  
E-Service ข้อมูลการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 105  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 95  ตอบ 0  
 


 
 
 
 



 
 
 

รถไม้โบราณ

บ้านเดียวพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ในเมืองพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2560
 

 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-641-110
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.ในเมือง

facebook
ทต.ในเมือง
ทต.ในเมือง
 
e-Service
ทต.ในเมือง จ.สุโขทัย
 
CLICK