หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลในเมือง
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวในเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลในเมือง
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรายได้แก่ชาวในเมือง
เทศบาลตำบลในเมือง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
 
เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
 
 
 
 


เทศบาลตำบลในเมือง [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 181 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ทบทวน เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 16 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 19  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 51  
เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลในเมือง [ 13 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 39  
เเนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำเเละเพิ่มเติมเเผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาณการณ์การเเพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 61  
 
 
สท0023.3/ว1086 การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรของราษฎรรอบพื้นที่สนามบินสุโขทัย  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว1072 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/4622 (ทม.สุโขทัยธานี) ขออนุญาตเก็บข้อมูลรอบการวิจัยหลัก (Main Survey) ของ PISA 2022  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1886 การเร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NIFO)  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1079 ประชาสัมพันธ์ เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก iSafe Family Game  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1078 อบรมเสริมสร้างภูมิปลอดภัย โรงเรียนปลอดโควิด ๑๙  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1077 ขอส่งรายงานการประชุมการบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูฝน ประจำปี ๒๕๖๕  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1076 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.5/ว1073 การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1877 การตรวจประเมินคัดเลือกสุดยอดตลาดชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1061 การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจชุมชนอาเซียนและอัตลักษณ์สินค้าชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1060 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1067 การเสนอรายชื่อ เพื่อคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565  [ 18 พ.ค. 2565 ]    
ศธ02120/ว0709 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย บันทึกข้อตกลงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว1054 ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระประชุม  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว1055 ประชุมกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.2/ว1057 ประชุมกลั่นกรองฯ  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1868 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1059 แจ้งกำหนดการปฏิบัติงานของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสุโขทัย  [ 17 พ.ค. 2565 ]    
สท0023.3/ว1051 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกาาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่น 3 ไปรวมกับรุ่นที่ 4  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
 
 
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1377 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 การประเมิน SAR และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 กศ. มท 0816/ว1381  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สน.คท. มท 0808.3/ว3336  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1364 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 - 4 (เดือนเมษายน - กันยายน 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5699-5742 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยา ผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2563 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว24  [ 11 พ.ค. 2565 ]
 
 
 
 
 
 


ซื้อโทรทัศน์ LED TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสริมผิวทางลูกรัง [ 12 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
อบต.ไกรใน รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2564 [ 17 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองมะพลับ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.กงไกรลาศ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจัดซื [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจัดซื [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.วังไม้ขอน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือนแรกของ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 22 
อบต.คลองกระจง กิจกรรมซ่อมเเซมไฟฟ้าสาธารณะ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองกระดิ่ง ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านป้อม บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ต [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานหอย หมวดการทางลานหอย ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรรถแบคโฮ เพื่อทำการขุดลอกเปิดทางน้ำ ป [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ลานหอย ลงพื้นที่สำรวจหมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านนาล้อม ที่ได้รับผลกระทบน้ำป่าไหลหลาก [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองจิก คณะผู้บริหารและผอ.กองช่างได้ลงพื้นที่ สำรวจเส้นทาง และบริเวณที่ประสบปัญหาน้ำท่วม [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.ลานหอย เปิดโครงการประเมินสุขภาพพื้นฐานเชิงรุกในกลุ่มประชาชนวัยทำงาน ประจำปี 2565 ม.8 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระดิ่ง ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2199  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมร้ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 86  ตอบ 0  
E-Service ข้อมูลการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 87  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 78  ตอบ 0  
 


 
 
 
  
 
 

รถไม้โบราณ

บ้านเดียวพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ในเมืองพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2560
 

 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-641-110
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.ในเมือง

facebook
ทต.ในเมือง
ทต.ในเมือง
 
e-Service
ทต.ในเมือง จ.สุโขทัย
 
CLICK