หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลในเมือง
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวในเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลในเมือง
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรายได้แก่ชาวในเมือง
เทศบาลตำบลในเมือง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
 
เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
 
 


เทศบาลตำบลในเมือง [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 149 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ สท 0023.3/ว4486 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว4484 การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒)  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว4485 การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4480 การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.1/ว 1704 การสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.2/ว1703 การแจ้งกำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว1701 การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี ๒๕๖๖ และแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4469 การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว4472 นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว4471 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว4470 (อ.คีรีมาศ และอ.ศรีนคร) ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1696 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1695 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 7/2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1694 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยแจ้งโอนเงินค่าปรับจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1693 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ งวดที่  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1692 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564)  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.5/ว1691 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือ  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4454 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4453 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมสุขภาวะ  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
สท0023.3/ว4452 ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน เทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564  [ 14 ต.ค. 2564 ]    
 
 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
 
 
 
 
 
 


จ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน ถ่ายขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โ [ 14 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉ [ 30 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 ก.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
อบต.ศรีคีรีมาศ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีคีรีมาศ ภาพบรรยาการการรับสมัครรับเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน ย [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสา [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองยาง ประกาศเทศบาลตำบลคลองยาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ของสำนักง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองยาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตะคร้อ บ้านป่าสัก หมู่ท [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.คลองยาง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกต้นประดู่ บ้านสมุย หมู่ท [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย หมู่ที่ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เมืองบางขลัง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสสายทาง สท.ถ 62-047 บ้ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้า [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีสัชนาลัย ประกาศเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เรื่อง ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (26 มิ.ย. 2564)    อ่าน 2141  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมร้ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 46  ตอบ 0  
E-Service ข้อมูลการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 54  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 47  ตอบ 0  
 


 
 
 
  
 
 

รถไม้โบราณ

บ้านเดียวพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ในเมืองพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2560
 

 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-641-110
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.ในเมือง

facebook
ทต.ในเมือง
ทต.ในเมือง