หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลในเมือง
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของชาวในเมือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลในเมือง
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรายได้แก่ชาวในเมือง
เทศบาลตำบลในเมือง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
1
2
3
4
5
 
 
 
เทศบาลตำบลในเมือง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
 
 
 


เทศบาลตำบลในเมือง [ 8 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 132 
 
 
 
 
 
 
 
สท0023.3/ว2611 โครงการ Thailand Rabies Awards 2021  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.4/ว2606 รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2605 การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.2/ว2601 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจักการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.2/ว989 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.4/ว2582 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ ค่าเคลื่อนย้ายในกรณีมีการเคลื่อนย้าย และค่าดูแลรักษารถในเขต อปท. พ.ศ. 2564 และกฎกระทรวงการมอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถแทน อปท. พ.ศ. 2564  [ 17 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2581 แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2580 ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด (เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยืน) (รูปแบบออนไลน์)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
ที่ สท 0023.3/ว2583 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2574 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2574 หลักการจัดส่งนมโรงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว974 อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 2  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2573 แจ้งแนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคดรนา 2019 (COVID-19)  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว2576 การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว2549 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/980 ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี พ.ศ. 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว979 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.5/ว977 สนง.สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย แจ้งนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว978 ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจออนไลน์ อนามัยโพล  [ 16 มิ.ย. 2564 ]    
สท0023.3/ว976 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  [ 15 มิ.ย. 2564 ]  
 
 
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สบ.พถ. มท 0807.2/ว1266  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1272  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
คำแนะนำการใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย กศ. มท 0816.4/ว1262  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด (บริหารกายหน้าเสาธง) ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.5/ว1268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กพส. มท 0810.4/ว1271  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 กพส. มท 0810.4/ว1270  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
รายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ของกลุ่มที่ 3 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 16 สน.บถ.  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การเข้าใช้ห้องเรียนออนไลน์ LAD CLASS ฟรี เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีใหม่ กศ. มท 0816.3/ว1253  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
แบบสำรวจการดำเนินการตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ กศ. มท 0816.3/ว1254  [ 17 มิ.ย. 2564 ]
การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว1255  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ข้อหารือและขอให้ทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3448  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1249  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว1252 [สปอตวิทยุ1ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันฯ] [สปอตวิทยุ2 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขัน] [สปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขัน]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1248  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1247  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัลการใช้เครื่องมือระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชน (Green area) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางบก (พื้นที่สีเขียว) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ กสว. มท 0820.3/ว1244 [บัญชีแนบท้าย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว1231  [ 16 มิ.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงตราสัญญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 1 มิ.ย. 2564 ]

 
 
 
 
 
อบต.คลองมะพลับ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจออนไลน์ อนามัยโพล [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งยางเมือง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานหอย ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ไกรใน ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สารจิตร โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ (ค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล) ประจำปีงบประมาณ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยใ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ โครงการป้องกั [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังทองแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เมืองเก่า ให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โครงการศึกษาขีดความสามารถในการ [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองเก่า ประชุมหารือ และนำเสนอแนวทางการดำเนินการอย่างบูรณาการในการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครง [ 21 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีสัชนาลัย สำรวจพื้นที่ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 19 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้า [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.สวรรคโลก ประกาศเทศบาลเมืองสวรรคโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้ [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.กลางดง สรุปข่าวประจำสัปดาห์ เทศบาลตำบลกลางดง [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองมะพลับ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี 2564 [ 18 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ทต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ค. 2564)    อ่าน 2106  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ หากพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมร้ (27 เม.ย. 2564)    อ่าน 24  ตอบ 0  
E-Service ข้อมูลการให้บริการของ สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 34  ตอบ 1  
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (20 เม.ย. 2564)    อ่าน 32  ตอบ 0  
 


 
 
 
  
 
 

รถไม้โบราณ

บ้านเดียวพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.ในเมืองพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 22 พ.ค. 2560
 

 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-641-110
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10  

facebook
ทต.ในเมือง

facebook
ทต.ในเมือง
ทต.ในเมือง