หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 


จ.อ.ไพศาล ยันต์วิเศษ
ปลัดเทศบาล


นายสมชาย เดือนเพ็ญ
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางรัชฎาภรณ์ เอี่ยมสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพรพนา โพธิ์ทอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ส.อ.วิชัย เชื้อทหาร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นายชัยธวัช ชมกลิ่น
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางอารีย์ ธีรจางคพิชัย
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางมุกดา พิเศษฤทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวไพลิน หนุนนาค
นักทรัพยากรบุคคล