หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 


จ.อ.ไพศาล ยันต์วิเศษ
ปลัดเทศบาล


นายสมชาย เดือนเพ็ญ
รองปลัดเทศบาล
 
 


นางสายชล วงศ์พันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายสราวุธ เครือกลางรงค์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายทินกร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นางสาวลินลา อยู่เชื้อ
ครู คศ.๑


นางสุรีวรรณ จันทร์นิธิ
ครู คศ.๑


นางสาวสุนันต์ นาคถมยา
ครู คศ.๑


นางสาวณัฏฐณิชา ล้ำเลิศ
ครู คศ.๑