หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ในเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 


 
 

การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมีมาตรฐาน ทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว

ประตูปิด-เปิด ทางระบายน้ำได้มาตรฐาน

ร้อยละของความสว่างเพิ่มมากขึ้น
 
 

ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาน วิศวกรรมจราจร

จัดให้มี บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าส่องสว่างและการผังเมือง
 


 
 

ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาท/ปี

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ร้อยละของชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีอาชีพเสริม
 
 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะทางอาชีพ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างรายได้ในท้องถิ่น
 


 
 

ร้อยละของเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ

สังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
 
 

ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ การสาธารณสุข และสุขภาพพลานามัย
 


 
 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว

คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข

การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาธิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
 

ส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงาน

ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ
 


 
 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมดำเนินงานของเทศบาล

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและนันทนาการ ให้มีจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม

ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
 
 

ส่งเสริมสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว
 


 
 

ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ

มีการใช้ระบบพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น

มีระบบประปาหมู่บ้านได้มาตรฐาน

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
 
 

ก่อสร้าง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

จัดให้มี บำรุงรักษา ระบบประปา
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-641-110
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10