หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 
   
 
 
 


 
 

ก่อสร้าง บำรุงรักษาถนน สะพาน วิศวกรรมจราจร

ก่อสร้าง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

จัดให้มี บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา และการผังเมือง
 


 
 

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มทักษะทางอาชีพ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างรายได้ในท้องถิ่น
 


 
 

ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการศึกษา การกีฬา นันทนาการ การสาธารณสุข และสุขภาพพลานามัย
 


 
 

ส่งเสริมสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมความมั่นคง พัฒนาสังคม และความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

ส่งเสริม เพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงาน

ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ
 


 
 

ส่งเสริมสืบสานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว