ท่านต้องการให้ ทต.ในเมืองพัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 78 )
72.22%
ด้านสาธารณูปโภค ( 2 )
1.85%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 2 )
1.85%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
0.93%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 25 )
23.15%