หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ในเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Staff
การบริหารบุคคล

Personnel
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
 
 
 
ติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างครับ

เขียนโดย   คุณ นันทวัน
วันที่ 14 ก.พ. 2567 เวลา 13.38 น. [ IP : 159.192.178.1 ]
หลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐ ที่มีรูปถายพรอมสําเนา
2. สําเนาทะเบียนบาน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พรอมสําเนาสําหรับในกรณีประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร(ทุกธนาคาร)
กรณีที่ทางเจาหนาที่ระบุวาจะตองเปนธนาคารกรุงไทย , ธกส. หรืออื่นๆ ใหเปนไปตามนั้น เนื่องจากเปนนโยบายของแตละเขต
4. สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบตามรายละเอียดขางตน สามารถยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวยตนเอง
5. ในกรณีที่ผูสูงอายุมีความจําเปนที่ไมสามารถมาลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหผูอื่นยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนได
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 055641110


เขียนโดย   คุณ เทศบาลตำบลในเมือง
วันที่ 14 ก.พ. 2567 เวลา 13.41 น. [ IP : 159.192.178.1 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
(1)    
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-641-110
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10